top of page

Har menn som bytter juridisk kjønn til kvinne en rett til å sone i kvinnefengsel?

Én av de mest alvorlige anklagene mot muligheten til å bytte juridisk kjønn ved selv-erklæring er at alle cismenn nå kan bytte juridisk kjønn til kvinne og dermed ha en rett til å sone med sammen med kvinner i fengsel. Det ville definitivt vært et problem — dersom det var sant. Heldigvis er det definitivt ikke sant.​
 

Hva sier Kriminalomsorgens retningslinjer?​

Soning for menn og kvinner i fengsel er ikke regulert i lov, men Kriminalomsorgen har egne retningslinjer for soning for transpersoner. I følge disse retningslinjene er hovedregelen at innsatte skal sone med menn eller kvinner basert på sitt juridiske kjønn, men at det kan gjøres unntak for følgende grupper:​

1. Personer som har endret juridisk kjønn.

2. Personer som har en kjønnsidentitet og/eller kjønnsuttrykk som ikke samsvarer med juridisk kjønn. 

For siktede/domfelte som møter én eller begge av disse kriteriene kan det i følge retningslinjene “gjøres unntak fra hovedregelen, dersom det kan være fare for dennes eller øvrige innsattes sikkerhet, eller en slik plassering fremstår som åpenbart uheldig”. Dette skal baseres på en helhetsvurdering og gjelder også ved overføring til et nytt fengsel. 

 

Hva betyr dette i praksis?


Retningslinjene legger til grunn at det kan gjøres unntak for transpersoner både når de har byttet juridisk kjønn og når de ikke har byttet juridisk kjønn, dersom en helhetsvurdering tilsier det. Her er to eksempler på hva det kan bety i praksis:​

Eksempel på unntak når noen har byttet juridisk kjønn: En transmann som har byttet juridisk kjønn til mann kan plasseres med kvinner i fengsel, dersom det blir vurdert at det er utrygt eller "åpenbart uheldig" for ham å sone med menn. For eksempel kunne dette vært tilfelle dersom han ikke hadde gjort noen endringer på utseende sitt, ble lest av de fleste som en ciskvinne og det ble vurdert at det derfor var utrygt/uheldig for ham å sone med menn.

Eksempel på unntak når noen *ikke* har byttet juridisk kjønn: En transmann som ikke har byttet juridisk kjønn og fremdeles har kvinne i passet kan likevel plasseres med menn, dersom det er utrygt eller “åpenbart uheldig” at han soner med kvinner. For eksempel kunne dette vært tilfelle dersom han hadde gått på testosteron lenge, ble lest av de fleste som en cismann og det ble vurdert som “åpenbart uheldig” eller utrygt for enten ham eller de kvinnelige innsatte dersom han sonet med dem.​

Det samme vil selvsagt gjelde for transkvinner og ikke-binære, som også kan ende opp med å sone i enten manns- eller kvinnefengsler, uavhengig av deres juridiske kjønn, dersom det vurderes som best. Retningslinjene åpner opp for en stor grad av skjønnsmessig vurdering fra ansatte i kriminalomsorgen, så hvordan det kommer til å håndheves er vanskelig å vite. Vi har lite rettspraksis på soning for transpersoner, men det finnes eksempler på hvert fall én transkvinne med kvinnelig juridisk kjønn som har blitt plassert i mannsfengsel etter at loven ble innført.


Én ting er derfor helt sikkert: endring av juridisk kjønn fra mann til kvinne gir verken menn (eller kvinner) en rett til å sone i kvinnefengsler.
 

bottom of page